فرم درخواست آموزش کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی


کد رهگیرى این فرم: P41-F46-U0-N24105          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی/واحد درخواست کننده
شماره تماس
از لیست آزمون های مورد نظر را انتخاب فرمائید.
 اورژانس های ACS و 247
 کارگاهاحیاء پایه BLS
 کارگاه احیاء پیشرفته ACLS
 PHTM (مدیریت بیماران ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی
 PHCLS (اقدامات حیاتی قلبی ریوی در اورژانس پیش بیمارستانی)
 مهارت های بالینی
 تریاژ تلفنی 4 سطحی
 اورژانس های رفتاری، روانپزشکی
 فارماکولوژی
 شکم حاد
 اورژانس های دیابت
 اورژانس های نورولوژی و 724
 تریاژ استارت
 زنان و زایمان
 اورژانس اطفال
 مسمومیت ها
 اورژانس های عفونی
 مدیریت راه هوایی پیشرفته و کار با ونتیلاتور
 اورژانس های محیطی
 درمان های گام به گام در اورژانس پیش بیمارستانی
 ارزیابی بیمار داخلی-ترومایی و محدود سازی مسدوم
 فرآیند عملیات در اورژانس پیش بیمارستانی
 محدود سازی، جابهجایی و انتقال صحیح مصدوم
 آمادگی جسمانی و آموزش متون مقدماتی دفاع شخصی
 حفاظت شغلی و PPE (مواجهه و نیدل استیک)
 مهارت های ارتباطی، مدیریت خشم، استرس، خواب و تغذیه
 آشنایی با اورژانس هوایی و اصول ایمنی در امداد هوایی
 استاندارد ملی اعتبار بخشی در اورژانس پیش بینارستانی
 شناخت عوامل شیمیایی، میکروبی، هسته ای و پرتوزا
 آشنایی با حوادث تروریستی
 مدیریت پیش بیمارستانی مصدومین حوادث CBRNE
 آشنایی با سامانه اتوماسیون عملیات فوریت های پیش بیمارستانی
 اورژانس سالمندان
 کنترل عفونت و حفاظت شغلی
دوره پیشنهادی خود را ذکر کنید:
CAPTCHA